Proiect de Hotarare Privind aprobarea bugetului local pentru anul 2011

ROMÂNIA
COMUNA GIUBEGA
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTARARE
Privind aprobarea bugetului local pentru anul 2011

Având în vedere:
• Expunerea de motive a primarului comunei Giubega;
• Prevederile Legii bugetului de sta nr. 286/2010;
• Executia bugetara la finele anului 2010;
• Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu completarile si modificarile ulterioare ;
• Prevederile OUG nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006
• Ordinul comun MAI si MFP nr. 7/57/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unitatilor administrativ-teritoriale pe anul 2011 modificat prin Ordinul comun MAI si MFP nr. 35/825/2011
• Raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Giubega;
În temeiul art.36, coroborat cu prevederile art.45 si art.61 din Legea nr.215/2001 republicata privind administratia publica locala;

PROPUN:

Art. 1 – Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al comunei Giubega aferent anului 2011 conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 2- Serviciile de specialitate din cadrul aparatului propriu al Primarului comunei Giubega vor duce la îndeplinire prevederile hotărârii.

PRIMAR
CONTRASEMNEAZA
SECRETAR,
Guna Gheorghe Gheorghe Mirela

ROMÂNIA
COMUNA GIUBEGA
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE NR. 3
Privind aprobarea bugetului local pentru anul 2011

Având în vedere:
• Expunerea de motive a primarului comunei Giubega;
• Prevederile Legii bugetului de sta nr. 286/2010;
• Executia bugetara la finele anului 2010;
• Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu completarile si modificarile ulterioare ;
• Prevederile OUG nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006
• Ordinul comun MAI si MFP nr. 7/57/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unitatilor administrativ-teritoriale pe anul 2011 modificat prin Ordinul comun MAI si MFP nr. 35/825/2011
• Raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Giubega;
În temeiul art.36, coroborat cu prevederile art.45 si art.61 din Legea nr.215/2001 republicata privind administratia publica locala;

HOTARASTE:

Art. 1 – Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al comunei Giubega aferent anului 2011 conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 2- Serviciile de specialitate din cadrul aparatului propriu al Primarului comunei Giubega vor duce la îndeplinire prevederile hotărârii.

Adoptata in sedinta din data de 7 Februarie 2011
Cu un numar de 11 voturi din numarul total de 11 consilieri in functie

PRESEDINTE DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA                                                                     SECRETAR,
Leoveanu Ion                               Gheorghe Mirela