Hotararea nr. 4- executia bugetare 2010

JUDETUL DOLJ
COMUNA GIUBEGA
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE nr. 4
Privind aprobarea executiei bugetare

Avand in vedere referatul înregistrat la nr. 268/2.02.2011 prin care se propune aprobarea executiei bugetului anului 2010 ;
In conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2010 nr. 11/2010, ale Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu completarile si modificarile ulterioare ; H.C.L. nr. 9/2010 privind aprobarea bugetului local al comunei Giubega afferent anului 2010; raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local ;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 215/2001 republicata privind administratia publica locala ;

HOTARASTE :

Art. 1 – Se aproba executia bugetului local al anului 2010 conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare;
Art. 2 – Primarul prin aparatul propriu de specialitate ( serviciul contabilitate ) va duce la indeplinire hotararea.

Adoptata in sedinta din data de 7 Februarie 2011
Cu un numar de 11 voturi din numarul total de 11 consilieri in functie

PRESEDINTE DE SEDINTA,
SECRETAR,
Leoveanu Ion Gheorghe Mirela

JUDETUL DOLJ
COMUNA GIUBEGA
CONSILIUL LOCAL

Proiect de hotarare
Privind aprobarea executiei bugetare

Avand in vedere referatul înregistrat la nr. 268/2.02.2011 prin care se propune aprobarea executiei bugetului anului 2010 ;
In conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2010 nr. 11/2010, ale Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu completarile si modificarile ulterioare ; H.C.L. nr. 9/2010 privind aprobarea bugetului local al comunei Giubega afferent anului 2010;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 215/2001 republicata privind administratia publica locala ;

PROPUN :

Art. 1 – Aprobarea executiei bugetului local al anului 2010 conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare;
Art. 2 – Primarul prin aparatul propriu de specialitate ( serviciul contabilitate ) va duce la indeplinire hotararea.

Primar, SECRETAR,
Guna Gheorghe Gheorghe Mirela