Hotararea nr. 5 – lista de investitii 2011

JUDETUL DOLJ
COMUNA GIUBEGA
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE NR. 5
privind aprobarea listei de investitii pentru anul 2011

Avand in vedere referatul înregistrat la nr. 250/31.01.2011 prin care se propune aprobarea listei de investitii si a programului de achizitii pentru anul 2011 ; prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu competarile si modificarile ulterioare; Hotararea Consiliului Local Giubega nr. 3/2011 privind aprobarea bugetului local ; OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii cu completarile si modificarile ulterioare; raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;
Avand in vedere pevederile Legii nr. 215/2001republicata privind administratia publica locala ;

HOTARASTE:

Art. 1 – Se aproba lista de investitii aferenta programului de achizitii pentru anul 2011 avand urmatoarele obiective :
– Reabilitare strazi comunale;
– Inlocuire tigla la acoperisul cladirii dispensarului uman si schimbarea unor ferestre ;
– Modernizarea parculetului si finalizarea constructiei – anexa aferente primariei ;
– Schimbarea gardului de imprejmuire a gradinitei ;
– Inlocuire tigla la acoperisul Caminului Cultural .
Art.2 – Primarul , prin aparatul propriu de specialitate va duce la indeplinire hotararea.

Adoptata in sedinta din data de 7 Februarie 2011
Cu un numar de 11 voturi din numarul total de 11 consilieri in functie

PRESEDINTE DE SEDINTA,
SECRETAR,
Leoveanu Ion Gheorghe Mirela