Hotararea nr. 6 – criterii si plan de actiuni pentru beneficiarii de ajutor social

JUDETUL DOLJ
COMUNA GIUBEGA
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE nr. 6
privind aprobarea criteriilor de calcul si a planului de actiuni
pentru beneficiarii de ajutor social

Avand in vedere referatele înregistrate la nr. 278/3.02.2011 si 295/4.02.2011 prin care se propune aprobarea criteriilor de calcul in vederea cordarii venitului minim garantat si a planului de actiuni pentru beneficiarii acestor drepturi ; Legea 276/2010 pentru modificarea si completarea Legii 416/2001 privind venitul minim garantat; HG 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Giubega;
Avand in vedere pevederile Legii nr. 215/2001republicata privind administratia publica locala ;

HOTARASTE:

Art. 1 – Se aproba criteriile de calcul al venitului minim garantat conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare ;
Art.2- Se aproba planul de actiuni care se vor realiza cu beneficiarii de ajutor social in anul 2011, conform anexei 2 la prezenta hotarare ;
Art.3 – Primarul , prin aparatul propriu de specialitate va duce la indeplinire hotararea

Adoptata in sedinta din data de 7 Februarie 2011
Cu un numar de 11 voturi din numarul total de 11 consilieri in functie

PRESEDINTE DE SEDINTA,
SECRETAR,
Leoveanu Ion Gheorghe Mirela

– Anexa 1 la H.C.L. nr. 6
– Anexa nr 2 la H.C.L. nr. 6