Hotarare nr. 7- evaluare patrimoniu

JUDETUL DOLJ
COMUNA GIUBEGA
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE NR. 7
Privind inventarierea , evaluarea si reevaluarea bunurilor apartinand domeniului public si privat al comunei Giubega

Avand in vedere:
– referatul înregistrat la nr. 3250/31.12.2010 prin care se propune inventarierea , evaluarea si reevaluarea bunurilor apartinand domeniului public si privat al comunei Giubega ;
– Prevederile O.G. nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice cu modificarile si completarile ulterioare;
– Prevederile H.G. nr. 965/2002 (anexa nr. 48) compleatat si modificata prin H.G. nr. 141/2008;
– Prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991 si a Regulamentului de inventariere a patrimoniului dat in aplicarea acestei legi;
– Prevederile H.G. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunleor ,oraselor, municipiilor si judetelor;
– OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii cu completarile si modificarile ulterioare;
– prevederile Legii nr. 215/2001republicata privind administratia publica locala ;

HOTARASTE :

Art. 1 – Aprobarea achizitiei serviciilor financiar –contabile pentru inventarierea , evaluarea si reevaluarea bunurilor apartinand domeniului public si privat al comunei Giubega.

Art.2 – Primarul , prin aparatul propriu de specialitate va duce la indeplinire hotararea

Adoptata in sedinta din data de 7 Februarie 2011
Cu un numar de 11 voturi din numarul total de 11 consilieri in functie

PRESEDINTE DE SEDINTA,
SECRETAR,
Leoveanu Ion Gheorghe Mirela