Hotararea nr. 2 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2016

Avand in vedere:

  • Expunerea de motive a primarului comunei Giubega;
  • Referatul compartimentului de specialitate;
  • Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu completarile si modificarile ulterioare;
  • Prevederile Legii nr. 339/2015 legea bugetului de stat pe anul 2016;
  • Adresa nr. CRR-TRZ 508/13.01.2016 a Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Craiova;

In temeiul art. 63, alin 4, lit. a) si art. 45 din Legea nr. 215/2001 republicata privind administratia publica locala;

 

Vizualizeaza Hotararea