Hotararea Consiliului Local Giubega nr.9

HOTARARE NR.9
PRIVIND APROBAREA TAXEI DE ABONAMENT LA SALA DE FITNESS

Avand in vedere referatul înregistrat la nr.419/16.02.2009 prin care se propune aprobarea taxei de abonament la sala de fitness a Consiliului Local Giubega ;
Prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu completarile si modificarile ulterioare; prevederile OUG nr. 106/2007 pentru modificarea si completarea Legii 571/2003;
Avand in vedere pevederile Legii nr. 215/2001 republicata privind administratia publica locala ;

HOTARASTE:

Art. 1 –  Se stabileste taxa de abonament pentru sala de fitness in cuantum lunar de 5  lei / persoana pentru 12-15 sedinte a cate 2 ore fiecare;

Art.2-   Se stabileste programul de functionare al salii de fitness astfel: in zilele de luni, marti, miercuri si joi ,intre orele 13.00- 20.00;

Art.3 – Primarul , prin aparatul propriu va duce la indeplinire hotararea.

Data : 23.02.2009

Adoptata in sedinta din data de 23.02.2009.
Cu un numar de 11 voturi din numarul total de 11 consilieri in functie

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                             CONTRASEMNEAZA
SECRETAR,
Dobre Petre                                                                        Gheorghe Mirela