Hotararea Consiliului Local Giubega nr.8

HOTARARE_NR.8
Privind aprobarea tarifelor de baza pe m.p. lunare la chiriile pentru spatiile cu destinatie de locuinte si alta destinatie

Avand in vedere referatul înregistrat la nr.419 din 16.02.2009  al compartimenrului contabilitate prin care propune stabilire chiriilor la spatiile inchiriate ;
Prevederile OMF NR. 844/1992 pentru aprobarea Normelor tehnice privind renegocierea preturilor si tarifelor conform HG nr. 412/1992; OUG NR. 36/2001 privind regimul preturilor si tarifelor ; Lg. nr 571/2003-Codul Fiscal cu completarile si modificarile ulterioare;
Prevederile Legii 215/2001 republicata  privind administratia publica locala;

HOTARASTE :

Art. 1 –          Se aproba tarifele de baza pe m.p lunare la chiriile pentru spatii cu alta destinatie din fondul locativ precum si spatiile comerciale , incepand cu 01.01.2009astfel :

 

Nr.

Crt.

Denumirea obiectivului

Suprafata

m.p

Propuneri

Tarif m.p/luna

Suma totala lei/luna 2009

1.

Agentia PTTR Giubega

44.80

1.10 lei/m.p

49.20 lei

2

C.E.C. Giubega

14.24

1.20 lei/m.p

17.10 lei

3

Statia I.T.A.

10.00

0.80 lei/m.p

8.00 lei

4

Primaria veche

27.00

0.80 lei/m.p

21.60 lei

 

Art. 2-        Se aproba tarifele de baza pe m.p lunare la chiriile pentru spatiile cu destinatie de locuinte , incepand cu 01.01.2009 astfel :

 

 

 

Nr.

Crt

Nume chirias

Supraf.locuibila

m.p.xpropuneri

tarif lei/luna

Dependinte

m.p.xtarif/luna

Curte

m.p.

Suma totala lei/luna 2009

1

Mataras Florentin

43 m.p.x 0.3

18 m.p. x 0.2

100m.p.x0.1

27 lei

2

Voinea Alin

42.94 m.p.x 0.3

25.29m.p.x0.2

100m.p.x0.1

28 lei

3

Marinescu Ana

43 m.p.x 0.3

18 m.p. x 0.5

100m.p.x0.1

24 lei

 

 

Art. 3    –        Schimbarea destinatiei ori profilului activitatii desfasurate in spatial inchiriat se poate face numai cu aprobarea organelor competente si se anunta proprietarul de spatiu pentru modificarea corespunzatoare a chirieidatorate.

Art. 4    –        Tarifele de baza lunare stabilite potrivit art.1 se pot modifica periodic ,potrivit legii , in functie de rata inflatiei.

Art. 5-        Cu ducere la indeplinire a hotararii se obliga primarul, viceprimarul si compartimentul contabilitate.

Data : 23.02.2009

Adoptata in sedinta din data de 23.02.2009.
Cu un numar de 11 voturi din numarul total de 11 consilieri in functie

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                             CONTRASEMNEAZA
SECRETAR,
Dobre Petre                                                                        Gheorghe Mirela