Hotararea Consiliului Local Giubega nr.7

HOTARAREA NR.   7
Privind aprobarea organigramei si a statului de functii din cadrul aparatului propriu al primarului

Avand in vedere expunerea de motive anexata ; prevederile Lg. 188/1999(R2) privind statutul functionarilor publici cu modificarile si completarile ulterioare; prevederile OUG nr. 1/29.01.2009 privind unele masuri in domeniul salarizarii personalului din sectorul bugetar; OUG 223/2008 privind unele masuri de reducere a unor cheltuieli bugetare; HG 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, prevederile Lg. 215/2001 privind administratia publica locala republicata

HOTARASTE :

Art. 1 –  Se aproba organigrama si statul de functii din cadrul aparatului propriu al primarului Comunei Giubega conform anexelor 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare ;

Art. 2- Primarul prin aparatul propriu va duce la indeplinire hotararea.

Data : 23.02.2009

Adoptata in sedinta din data de 23.02.2009.
Cu un numar de 11 voturi din numarul total de 11 consilieri in functie

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                             CONTRASEMNEAZA
SECRETAR,
Dobre Petre                                                                        Gheorghe Mirela