Hotararea Consiliului Local Giubega nr.6

HOTARARE  NR.6
Privind insusirea inventarului bunurilor apartinand domeniului privat al comunei Giubega

Avand in vedere referatul înregistrat la nr.419 din 16.02.2009  al compartimentului contabilitate prin care propune insusirea inventarului bunurilor ce alcatuiesc domeniul privat al comunei Giubega ;
Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul acesteia cu modificarile ulterioare;
Prevederile Legii 215/2001 republicata  privind administratia publica locala;

HOTARASTE:

Art. unic –   Consiliul Local al comunei Giubega , judetul Dolj isi insuseste inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Giubega prezentat in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare;

Data : 23.02.2009

Adoptata in sedinta din data de 23.02.2009.
Cu un numar de 11 voturi din numarul total de 11 consilieri in functie

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                             CONTRASEMNEAZA
SECRETAR,
Dobre Petre                                                                        Gheorghe Mirela