Hotararea Consiliului Local Giubega nr.5

HOTARARE NR.5
Privind inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Giubega

Avand in vedere referatul înregistrat la nr.419/16.02.2009  al Compartimentului  contabilitate prin care propune insusirea inventarului bunurilor ce alcatuiesc domeniul public al Comunei Giubega ;
-prevederile art. 21, al. 2 din Lg. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia ; Decretul nr. 233/1994 ; H.G. nr.141/2008 pentru modificarea si completarea HG nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judetului ;
In temeiul art. 38, litera f) si art. 46 din Lg. 215/2001 privind administratia publica locala republicata ;

HOTARASTE:

Art. unic –  Consiliul Local  al Comunei Giubega , Judetul Dolj isi  insuseste inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al Comunei Giubega prezentat in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Adoptata in sedinta din data de 23.02.2009.
Cu un numar de 11 voturi din numarul total de 11 consilieri in functie

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                             CONTRASEMNEAZA
SECRETAR,
Dobre Petre                                                                        Gheorghe Mirela