Hotararea Consiliului Local Giubega nr.22

HOTARARE NR. 22

PRIVIND ACORDAREA UNUI AJUTOR DE URGENTA

Avand in vedere referatul înregistrat la nr. 861/6.04.2009

prin care se propune acordarea unui ajutor de urgenta familiei defunctului Huicu Maricel, continutul anchetei sociale ;

In conformitate cu prevederile Legea bugetului de stat pe anul 2009 nr. 18/2009 ,ale Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale ; Legea 115/2006 si HG 1010/2006 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 115/2006 privind venitul minim garantat; raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 215/2001 republicata privind administratia publica locala ;

HOTARASTE :

Art. 1 – Se acorda ajutorul de urgenta,reprezentand cheltuieli de inmormantare in cuantum de 500 lei , familiei defunctului ,Huicu Maricel decedat la data de  6.04.2009  in comuna Giubega , judetul Dolj.

Art.2 – Primarul prin aparatul propriu de specialitate (serviciul financiar-contabil) va duce la indeplinire hotararea.

Adoptata in sedinta din data de 13.04.2009

Cu un numar de 11 voturi din numarul total de 11 consilieri in functie

PRESEDINTE DE SEDINTA : Voicu Mihalache

CONTRASEMNEAZA : SECRETAR, Gheorghe Mirela