Hotararea Consiliului Local Giubega nr.21

HOTARARE NR. 21

Privind modificarea hotararii nr. 58/2007 privind acordarea sporului de dispozitiv

Avand in vedere referatul înregistrat la nr. 861/6.04.2009 prin care se modificarea hotararii nr. 58/2007 privind acordarea sporului de dispozitiv ;  prevederile OG nr. 9/2008 pentru modificarea OG nr. 6/2007 privind  unele  măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi creşterile salariale care se acordă funcţionarilor publici în anul 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 232/2007 şi pentru acordarea unor creşteri salariale pentru funcţionarii publici în anul 2008; prevederile OUG nr. 1/2009 privind unele masuri in domeniul salarizarii personalului din sectorul bugetar; Legea bugetului de stat pe anul 2009 nr. 18/2009; H.C.L. nr. 18/2009 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2009;raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Avand in vedere pevederile art. 36 si art.38 din Legea nr. 215/2001 republicata privind administratia publica locala ;

HOTARASTE:

Art. 1 – Se modifica art. 1 din  Hotararea Consiliului Local nr. 58/2007  privind acordarea sporului de dispozitiv care va avea urmatorul continut:

‘’ Se aproba sporul de dispozitiv lunar de 25 % din salariul de baza pentru toti salariatii din apartul propriu al primarului din cadrul Consiliului Local Giubega ,incepand cu data de 1 August 2008.’’;

Art.2 – Se suspenda plata sporului de dispozitiv reprezentand 25 % din salariul de baza pentru toti salariatii din apartul propriu al primarului din cadrul Consiliului Local Giubega ,incepand cu data de 1 Aprilie 2009 ;

Art.3 – Primarul  si serviciul contabilitate  vor duce la indeplinire hotararea

Adoptata in sedinta din data de 13.04.2009

Cu un numar de 11 voturi din numarul total de 11 consilieri in functie

PRESEDINTE DE SEDINTA :   Voicu Mihalache

CONTRASEMNEAZA : SECRETAR, Gheorghe Mirela