Hotararea Consiliului Local Giubega nr.20

HOTARARE NR. 20

PRIVIND SPONSORIZARE ACTIVITATI CULTURALE

Avand in vedere referatul înregistrat la nr.861/6.04.2009 prin care se propune sponsorizarea unei activitati culturale in comuna Giubega – ,, Hora satului “ cu ocaziei Sarbatorilor de Paste ;

In conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2009 nr. 18/2009 ,ale Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale ;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 215/2001 republicata privind administratia publica locala ;

HOTARASTE:

Art. 1 – Se aproba plata   sumei de 1000 lei din contul 50.04 pentru sponsorizarea programului cultural ,, Hora satului “ desfasurat cu ocazia Sarbatorilor  de  Paste.

Art. 2- Primarul prin aparatul propriu de specialitate ( serviciul  contabilitate ) va duce la indeplinire hotararea.

Adoptata in sedinta din data de 13.04.2009

Cu un numar de 11 voturi din numarul total de 11 consilieri in functie

 

PRESEDINTE DE SEDINTA : Voicu Mihalache

CONTRASEMNEAZA :  SECRETAR,  Gheorghe Mirela