Hotarare Organigrama

CONSILIUL LOCAL
COMUNA GIUBEGA
JUDETUL DOLJ

HOTĂRÂRE Nr. 1

Privind aprobarea structurii organizatorice la data de 1 Ianuarie 2011

Având in vedere referatul nr. 219/28.01.2011, întocmit de Gheorghe Mirela, secretarul
unităţii administrative – teritoriale a comunei Giubega, prin care propune aprobarea structurii
organizatorice (organigrama si stat de functii);
În temeiul prevederilor:
– Legea nr. 188/1999, (r2), cu modificările ulterioare, privind statutul funcţionarilor
publici;
– H.G nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltatrea
carierei funcţionarilor publici, cu modificările ulterioare;
– Ordinul administraţiei publice nr. 1932/2009 privind aprobarea Regulamentului
privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în clasă a funcţionarilor
publici;
– Legea –cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din
fonduri publice;
– Legea nr. 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri
publice;
– Ordinul comun nr. 42/77/2011 al Ministerului Muncii ,Familiei si Protectiei Sociale
si Ministrului Finantelor Publice ,privind Normele Metodologice pentru aplicarea prevederilor
Legii nr. 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice;
În baza dispoziţiilor art. 45 alin din Legea nr. 215/2001 privind administratia publică
locală, republicată;

HOTARASTE :

Art. 1 Se aproba organigrama si statul de functii ale Primariei Giubega, valabile
incepand cu data de 1.01.2011, conform anexelor nr. 1 si 2 care fac parte integranta din
prezenta hotarare;
Art. 2 Primarul comunei Giubega, va duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.

Adoptata in sedinta din data de 31.01.2011
Cu un numar de 11 voturi din numarul total de 11 consilieri in functie
PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONTRASEMNEAZA
SECRETAR,
Leoveanu Ion
Gheorghe Mirela