Hotarare Nr. 2 – Evaluarea Performantelor Profesionale ale secretarului

CONSILIUL LOCAL
COMUNA GIUBEGA
JUDETUL DOLJ

HOTĂRÂRE Nr. 2
Privind desemnarea primarului ca evaluator

Având in vedere referatul nr. 219/28.01.2011, întocmit de Gheorghe Mirela, secretarul unităţii administrative – teritoriale a comunei Giubega, prin care propune desemnarea Primarului Comunei Giubega ca evaluator al performantelor profesionale ale secretarului ;
În temeiul prevederilor:
– Legea nr. 188/1999, (r2), cu modificările ulterioare, privind statutul funcţionarilor publici;
– art. 107 din H.G nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltatrea carierei funcţionarilor publici, cu modificările ulterioare;

În baza dispoziţiilor art. 45 alin din Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală, republicată;

HOTARASTE :

Art. 1 Se desemneaza domnul Guna Gheorghe , primarul comunei Giubega pentru evaluarea performantelor profesionale individuale ale secretarului localitatii;

Art. 2 Primarul comunei Giubega, va duce la îndeplinire prevederile hotărârii.

Adoptata in sedinta din data de 31.01.2011
Cu un numar de 11 voturi din numarul total de 11 consilieri in functie

PRESEDINTE DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA
SECRETAR,
Leoveanu Ion Gheorghe Mirela