Dispozitia 301 – Convocare Consiliul Local

JUDETUL DOLJ
COMUNA GIUBEGA
P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I E nr. 301

PRIMARUL comunei Giubega judeţul Dolj ;
Avînd în vedere prevederile art. 39 şi art. 68 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală ,republicată;

D I S P U N :

ART. UNIC. Se convoacă Consiliul local al comunei Giubega judeţul Dolj, în şedinţă ordinară la data de 7 Februarie 2011, ora 14.00 la sediul Consiliului local.
Şedinţa are următoarea ordine de zi :
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Giubega pentru anul 2011;
2. Proiect de hotărâre privind executia bugetara 2010;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de acizitii si a investitiilor aferente anului 2011;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de acordare a venitului minim garantat;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea reevaluarii patrimoniului comunei Giubega;
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de lucrari ce se vor efectua cu beneficiarii de ajutor social in anul 2011;
7. Diverse

Dată astăzi : 1.02.2011

P R I M A R AVIZAT,
SECRETAR
Gună Gheorghe Gheorghe Mirela