Hotararea Consiliului Local Giubega nr.10

HOTARARE_NR.10
Privind executia bugetului anului 2008

Avand in vedere expunerea de motive înregistrata la nr.419 din 16.02.2009  a primarului comunei Giubega prin care propune aprobarea executiei bugetare pentrul anul 2008;
Prevederile Ordinului Ministrului Economiei si Finantelor nr. 3647/12.12.2008 prin care au fost aprobate Normele Metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2008; Legea contabilitatii nr. 82/1991 cu completarile si modificarile ulterioare;
Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale completata si modificata de OUG nr. 28/2008;
Prevederile Legii 215/2001 republicata  privind administratia publica locala;

HOTARASTE:

Art. unic-     Se aproba contul de executie al bugetului local al comunei Giubega ,pentru anul 2008 , conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare;

Data : 23.02.2009

Adoptata in sedinta din data de 23.02.2009.
Cu un numar de 11 voturi din numarul total de 11 consilieri in functie

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                CONTRASEMNEAZA
SECRETAR,
Dobre Petre                                                                        Gheorghe Mirela