Hotararea Consiliului Local Giubega nr.11

HOTARARE_NR.11
Privind aprobarea unei cantitati de combustibil pentru autoturism proprietate a Consiliului Local

Avand in vedere referatul înregistrat la nr.419 din 16.02.2009  al viceprimarului comunei Giubega prin care propune aprobarea unei cantitati de combustibil ce va fi folosit la deplasarile cu autoturismul proprietate a Consiliului Local ;
Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale completata si modificata de OUG nr. 28/2008;
Prevederile Legii 215/2001 republicata  privind administratia publica locala;

HOTARASTE:

Art. 1-     Se aproba achizitionarea a 900 litri benzina annual pentru autoturismul Dacia ,proprietate a Consiliului local,avand numar de inmatriculare DJ-05-CZO;
Art.2-           Primarul , prin aparatul propriu de specialitate va duce la indeplinire hotararea.

Data : 23.02.2009

Adoptata in sedinta din data de 23.02.2009.
Cu un numar de 11 voturi din numarul total de 11 consilieri in functie

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                CONTRASEMNEAZA
SECRETAR,
Dobre Petre                                                                        Gheorghe Mirela