Hotararea Consiliului Local Giubega nr.1

HOTARARE NR.1
PRIVIND APROBAREA TAXEI/HA TEREN CULTIVAT CU LUCERNA

Avand in vedere referatul înregistrat la nr.45/12.01.2009 prin care se propune aprobarea taxei de inchiriere a terenului cultivat cu lucerna aflat in proprietatea Consiliului Local Giubega ;
Prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu completarile si modificarile ulterioare; prevederile OUG nr. 106/2007 pentru modificarea si completarea Legii 571/2003;
Avand in vedere pevederile Legii nr. 215/2001republicata privind administratia publica locala ;

HOTARASTE :

Art. 1 –  Se stabileste taxa de inchiriere pentru terenul cultivat cu lucerna din proprietatea Consiliului Local, astfel:
–    200 lei/ ha teren cultivat cu lucerna in anul 2005;
–    200 lei/ha teren cultivat cu lucerna in anul 2006;
–    100 lei/ha teren cultivat cu lucerna in anul 2008;

Art.2 – Serviciul taxe si impozite va duce la indeplinire hotararea.

Adoptata in sedinta din data de 19.01.2009
Cu un numar de 11 voturi din numarul total de 11 consilieri in functie

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                CONTRASEMNEAZA
SECRETAR,
Dobre Petre                                                           Gheorghe Mirela