Hotararea Consiliului Local Giubega nr.2

HOTARARE NR. 2
PRIVIND EFECTUAREA UNOR LUCRARI LA ISLAZUL COMUNAL

Avand in vedere referatul înregistrat la nr.45/12.01.2009 prin care se propune efectuarea unor lucrari pe terenul din dommeniul privat al comunei Giubega (islaz );
Avand in vedere prevederile Legii nr. 215/2001 republicata privind administratia publica locala ;

HOTARASTE :

Art. 1 –  Se aproba  efectuarea urmatoarelor lucrari de intretinere la islazul comunei Giubega:
–    Completarea spatiilor la plantatia de salcami;
–    Semanarea a 30 ha pajiste;
–    Fertilizarea cu 200 kg/ha azot de amoniu a celor 3 ha insamnatate cu grau ;
–    Fertilizarea cu 100 kg/ha azot de amoniu a celor 80 ha insamantate cu lucerna ;
–    Fertilizarea cu 100 kg/ha azot de amoniu a celor 20 ha insamantate cu pajiste ;
Art.2 – Primarul prin aparatul propriu de specialitate va duce la indeplinire hotararea.

Adoptata in sedinta din data de 19.01.2009
Cu un numar de 11 voturi din numarul total de 11 consilieri in functie

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                CONTRASEMNEAZA
SECRETAR,
Dobre Petre                                                           Gheorghe Mirela