Hotararea Consiliului Local Giubega nr.3

HOTARARE NR.3
Privind angajarea unui paznic la islazul comunal

Avand in vedere referatul înregistrat la nr. 45/12.01.2009 al primarului comunei Giubega, prevederile  art. 10,11,12 ,al.1 din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii cu completarile si modificarile ulterioare;prevederile O.G. nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de baza si al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar – Anexa V/2a; raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Giubega;
Avand in vedere prevederile art. 38 si art.46 ale  Legii nr. 215/2001republicata privind administratia publica locala ;

HOTARASTE :

Art. 1 –  Se aproba angajarea pe perioada determinate a  unui paznic care sa asigure protectia si paza islazului communal;

Art.2 – Primarul  prin aparatul propriu de specialitate  va  duce la  indeplinire hotararea

Adoptata in sedinta din data de 19.01.2009
Cu un numar de 11 voturi din numarul total de 11 consilieri in functie

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                CONTRASEMNEAZA
SECRETAR,
Dobre Petre                                                            Gheorghe Mirela