Hotararea Consiliului Local Giubega nr.4

HOTARARE NR.4
PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE PAZA PENTRU ANUL 2009

Avand in vedere referatul înregistrat la nr.45/12.01.2009 prin care se propune aprobarea planului de paza pentru anul 2009 la nivelul comunei Giubega ;
Prevederile Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor completata si modificata prin Legea 9/2007;
Avand in vedere pevederile Legii nr. 215/2001republicata privind administratia publica locala ;

HOTARASTE

Art. 1 –  Se aproba planul de paza pentru anul 2009;
Art.2-  Pentru anul 2009 , se stabileste un numar de 2  posturi fixe pentru efectuarea pazei in comuna:
Art.3- In anul 2009, paza comunala se efectueaza prin rotatie de catre locuitorii comunei apti de paza;
Art.4- Obligatia de paza revine fiecarei familii  care are domiciliul sau resedinta pe teritoriul comunei si se indeplineste de catre un membru al acesteia , o singura data la fiecare rotatie;
Art.5-  Persoanele care datorita ocupatiei profesionale nu pot sa execute serviciul de paza , sunt obligate sa achite contravloarea prestatiilor datorate in cuantum de 50 lei/an; Sumele incasate vor fi utilizate pentru angajarea unor persoane cu contract de munca pe perioada determinate pentru efectuarea serviciului de paza;
Art.6- Sunt scutiti de obligatia de a efectua paza communala : pensionarii , bolnavii cronici incurabili ori cei cu deficiente fizice care ii fac inapti pentru serviciul de paza , persoanele care au implinit varsta de 60 ani, militarii,politistii ,preotii si pompierii.
Art.7- Repartizarea cetatenilor pe posturi de paza va fi efectuata de lucratorii postului de politie conform tabelelor inaintate de Primaria Giubega;
Art.8 – Primarul comunei Giubega si cadrele Politiei Giubega vor verifica in permanenta modul in care se efectueaza paza.

Adoptata in sedinta din data de 19.01.2009
Cu un numar de 11 voturi din numarul total de 11 consilieri in functie

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                CONTRASEMNEAZA
SECRETAR,
Dobre Petre                                                           Gheorghe Mirela