ANUNT – 22 Martie 2012 Examen de Incadrare in Grad

ANUNT

În data de 22 Martie 2012 , ora 10,00- proba scrisa si respectiv 23 Martie –proba
interviu, la sediul Consiliului Local Giubega, se organizeaza examenul de promovare în grad profesional.
Bibliografia stabilită pentru susţinerea examenului constă în carificarea cunoştinţelor din
următoarele acte normative:
1. Legea 7/2004 privind Codul de conduita a funcţionarilor publici(republicare) Monitorul
Oficial al României nr 525 din 2007-08-02;
2. Legea 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (republicare) Monitorul Oficial al
României nr 365 din 2007-05-29;
3. Lege 215/2001administraţiei publice locale (republicare) Monitorul Oficial al României nr
123 din 2007-02-20;
4. LEGEA nr. 161 / 2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in
exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si
sanctionarea coruptiei – CARTEA I – TITLUL IV privind conflictul de interese si regimul
incompatibilitatilor in exercitarea demnitatilor publice si functiilor publice – Monitorul Oficial
nr. 279 / 2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
5. LEGE nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale – MONITORUL OFICIAL nr. 618 /
2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
6. ORDIN nr. 1.917 / 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea
si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice
si instructiunile de aplicare a acestuia – MONITORUL OFICIAL nr. 1.186 / 2005, cu
modificarile si completarile ulterioare;
7. LEGE nr. 82 / 1991, a contabilităţii, republicata – MONITORUL OFICIAL nr. 454 / 2008,
cu modificarile si completarile ulterioare;
8. ORDIN NR. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii- M.Of.nr. 704
din 20 octombrie 2009
DOSARUL DE ÎNSCRIERE VA CUPRINDE:
– Cerere pentru înscriere la concurs;
– Copie după actul de identitate;
– Copie după diploma de studii şi original;
– Copie după carnetul de muncă;
– Cazier judiciar;
– Cazier administrativ;
– Copie după Raportul de evaluarea a performanţelor profesionale de pe
ultimii 2 ani.
Dosarele de înscriere la examen / concurs se primesc pînă pe data de 12 Martie 2012 ,
ora 16,00.